Camp de Túria - Notícies -
Sant Antoni, L'Eliana, Bétera, Riba-roja, Pobla de Vallbona, Serra, Benissanó, Olocau, Llíria, Gàtova, Nàquera, Vilamarxant......

Seccions del Crònica

Pots buscar açí en el diari

Nota Legal del CrónicaDigitalComarcal y cronicacampdeturia

Nota Legal.

Col·lectiu Agora CT , es la editora de cronicacampdeturia    cronicadigitalcomarcal,  estando registrada en el Registro de Entidades Culturales de la Comunidad Valenciana.
 .


Versió en valencià:
Si no s'indica el contrari, tot el contingut textual publicat en Àgora CT està subjecte a la llicència lliure "Creative Commons Atribució" (CC by), amb l'excepció de les cites d'altres fonts que podrien tindre una altra llicència. Les imagenes, utilitzades en qualitat de cita i/o com a expressió de l'actualitat, podrien estar subjectes a altres llicències. Igualment, l'autor de qualsevol text publicat en Àgora CT pot utilitzar qualsevol altra llicència diferent.

El digital funciona sobre la base de l'article 20 de la C.E, tant en el seu aspecte de Llibertat d'Expressió (20.1 a), com en la cerca i publicació d'informació veraç i de fonts contrastades (20.1.c). Tot això sota un enfocament progressista de la informació publicada.

Crònica se sotmet i de manera particular en les seues informacions al següent codi ètic: quan són NdP són entrecomilladas i advertides com a "informació segons, o NdP" les declaracions; quan la informació s'obté d'altres fonts també periodístiques o publicades, fem referència en elles i, si és el cas, al seu caràcter de Creative Commons. En general el nostre digital se sotmet als següents criteris que regeixen les nostres informacions: El respecte a la veritat acreditada i no opinable. Estem oberts i procedim a la investigació dels fets, si la font no és reglada o periodísticament creïble. Contrastem les dades amb quantes fonts periodístiques siguen precises, sempre que hi haja el mínim dubte, o advertim d'això. Diferenciem amb claredat entre informació i opinió. Ens sotmetem a qualsevol rectificació que se sol·licite i siga acreditada.

Així mateix en el digital CronicaCampdeTuria - Crònica Digital Comarcal, s'incorporen publicacions alienes que a l'origen són també Creative Commons i que coincideixen amb la nostra línia progressista. Es fa amb la intenció planificada d'incrementar, amplificar i col·laborar en la seua distribució. En aquest sentit s'incorporen normalment publicacions d'eldiario.es , de vilaweb - entre altres - sempre que siguen Creative Commons i amb els enllaços corresponents.

Àgora CT és una organització cultural, sense ànim de lucre i que no realitza cap activitat comercial. Ni rep, ni admet subvencions. El seu funcionament és simplement - propagador usant el respecte de l'objectivitat dels fets i usant ètica periodística - , la divulgació d'idees progressistes, no partidistes.
Àgora CT es reserva el dret a actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l'accés, ja siga temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (d'ara en avant l'Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Nota legal, en la seua versió publicat per Àgora CT en el mateix moment que l'Usuari accedeix a la pàgina web. La web cronicacampdeturia cronicadigitalcomarcal, pot ser visitada lliurement pels usuaris.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, en els seus continguts, de conformitat amb la llei i amb el present Nota legal. A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstindre's a utilitzar qualsevol dels continguts publicats amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.
La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'Usuari Àgora CT rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel propi Col•lectiu, i especialment, sobre els continguts dels enllaços publicades a la seua pàgina web.

Àgora CT queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions i opinions facilitades pels usuaris en la pàgina web cronicadigitalcomarcal, cronicacampdeturia Àgora CT no es farà responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguen de la pàgina web, ni siguen gestionats per aquest. Així mateix ÀgoraCT no assumeix responsabilitat pels comentaris realitzats pels seus usuaris, no obstant això la qual cosa, intentarà que en ells no hagen insults, ni afirmacions que infringisquen la llei.

Política de privacitat

Amb la informació que li proporcionem a continuació Àgora CT vol que vosté conega com és la política de privacitat aplicada pel que respecta a les seues dades personals.
Àgora CT no emmagatzema cap mena de dada personal ni emmagatzema les cookies per a ús fraudulent. Les úniques dades guardades per Àgora CT són correu electrònic dels Usuaris registrats en la seua pàgina web. En qualsevol cas, Àgora CT compleix amb tots els requisits establits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractats d'acord amb les exigències legals i es garantirà la màxima confidencialitat.
Així mateix l'informem que les seues dades personals no seran segmentats ni utilitzats amb altres finalitats que no siguen el mer ús d'aquest web i l'enviament periòdic de la informació. En la nostra web no hi ha cap enllaç que permeta la comunicació de les dades personals a qualsevol entitat o empresa.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, escrivint per escrit al Col•lectiu Àgora CT, mitjançant correu electrònic a cronicadigitalcomarcal@gmail.com, indicant en l'assumpte: Política de Privacitat o Rectificació. A més, l'informem que les seues dades personals poden ser utilitzats per a enviar-li informació del seu interés. En el cas que vosté no desitge que això siga així, escrivans mitjançant correu electrònic o a l'adreça indicada anteriorment per a comunicar-nos-ho.

Per tot això, entenem que en supòsit de facilitar-nos les seues dades personals vosté ens concedeix l'autorització expressa per a realitzar el tractament d'acord amb el que s'ha descrit més amunt i que, en qualsevol moment, vosté podrà revocar aquesta autorització.


Versión en castellano:

Si no se indica lo contrario, todo el contenido textual publicado en Àgora CT está sujeto a la licencia libre "Creative Commons Atribución" (CC by), con la excepción de las citas de otras fuentes que podrían tener otra licencia. Las imagenes, utilizadas en calidad de cita y/o como expresión de la actualidad, podrían estar sujetas a otras licencias. Igualmente, el autor de cualquier texto publicado en Àgora CT puede utilizar cualquier otra licencia diferente.

El digital funciona sobre la base del artículo 20 de la C.E, tanto en su aspecto de Libertad de Expresión (20.1 a), como en la búsqueda y publicación de información veraz y de fuentes contrastadas (20.1.c). Todo ello bajo un enfoque progresista de la información publicada.

Crónica se somete y  de manera particular en sus informaciones al siguiente código ético: cuando son  NdP son entrecomilladas y advertidas como "información según, o NdP" las declaraciones; cuando la información se obtiene de otras fuentes también periodísticas o publicadas, hacemos referencia en ellas y, en su caso, a su carácter de Creative Commons. En general nuestro digital se somete a los siguientes criterios que rigen nuestras informaciones: El respecto a la verdad acreditada y no opinable. Estamos abiertos y procedemos a la investigación de los hechos, si la fuente no es reglada o periodísticamente creíble. Contrastamos los datos con cuántas fuentes periodísticas sean precisas, siempre que haya la mínima duda, o advertimos de esto. Diferenciamos con claridad entre información y opinión. Nos sometemos a cualquier rectificación que se solicite y sea acreditada.

Asimismo en el digital  CronicaCampdeTuria  - Crónica Digital Comarcal, se incorporan publicaciones ajenas que en su origen son también Creative Commons y que coinciden con nuestra línea progresista. Se hace con la intención planificada de incrementar, amplificar y colaborar en su distribución. En este sentido se incorporan normalmente publicaciones de eldiario.es , de vilaweb, ElSalto- entre otras - siempre que sean Creative Commons y con los enlaces correspondientes.  

Àgora CT es una organización cultural, sin ánimo de lucro y que no realiza actividad comercial alguna. Ni recibe, ni admite subvenciones. Su funcionamiento es simplemente - propagador usando el respeto de la objetividad de los hechos y usando ética periodística - , la divulgación de ideas progresistas, no partidistas.
Àgora CT se reserva el derecho a actualizar los contenidos de la página web y eliminarlos, como también de limitar e impedir el acceso, ya sea temporalmente o definitivamente,  sin notificación previa.

El uso de esta página web atribuye la condición de usuario de la página web (en adelante el Usuario) e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en esta Nota legal, en su versión publicado por Àgora CT en el mismo momento que el Usuario accede a la página web. La web   cronicacampdeturia  cronicadigitalcomarcal, puede ser visitada libremente por los usuarios.

El Usuario se compromete a utilizar la página Web, en sus contenidos, de conformidad con la ley y con el presente Nota legal. A este efecto, el Usuario debe abstenerse a utilizar cualquiera de los contenidos publicados con fines o efectos ilícitos, prohibidos y lesivos de los derechos e intereses de terceros.
La responsabilidad del  uso de la información contenida en la página web es del  Usuario  Àgora CT rechaza cualquier responsabilidad sobre la información contenida en páginas web no elaboradas por el propio Col•lectiu, y especialmente, sobre los contenidos de los enlaces publicadas a su página web.

Àgora CT queda eximido de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan derivarse de la captación y uso por parte de terceros de las informaciones y opiniones facilitadas por los usuarios en la página web cronicadigitalcomarcal, cronicacampdeturia Àgora CT no se hará responsable en ningún caso de los contenidos, informaciones o imágenes que no dependan de la página web, ni estén gestionados por el mismo. Asimismo ÀgoraCT no asume responsabilidad por los comentarios realizados por sus usuarios, no obstante lo cual, intentará que en ellos no hayan insultos, ni afirmaciones que infrinjan la ley.

Política de privacidad

Con la información que le proporcionamos a continuación Àgora CT quiere que usted conozca cual es la política de privacidad aplicada por lo que respecta a sus datos personales.
Àgora CT no almacena ningún tipo de dato personal ni almacena las cookies para uso fraudulento. Los únicos datos guardados por Àgora CT  son  correo electrónico de los Usuarios registrados en su página web. En cualquier caso, Àgora CT cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales y todos los datos bajo nuestra responsabilidad serán tratados de acuerdo con las exigencias legales y se garantizará la máxima confidencialidad.
Así mismo le informamos que sus datos personales no serán segmentados ni utilizados con otras finalidades que no sean el mero uso de este web y el envío periódico de la información. En nuestra web no hay ningún hipervínculo que permita la comunicación de los datos personales a cualquier entidad o empresa.

En caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, escribiendo por escrito al Col•lectiu Àgora CT,  mediante correo electrónico a cronicadigitalcomarcal@gmail.com, indicando en el asunto: Política de Privacidad o Rectificación. Además, le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados para enviarle información de su interés. En el caso que usted no desee que esto sea así, escribanos mediante correo electrónico o a la dirección indicada anteriormente para comunicárnoslo.

Por todo esto, entendemos que en supuesto de facilitarnos sus datos personales usted nos concede la autorización expresa para realizar el tratamiento de acuerdo con lo que se ha descrito más arriba y que, en cualquier momento, usted podrá revocar dicha autorización.
Mastodon NotaLegal